Исторически музей – Дряново, Община Дряново и Исторически факултет, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” имат удоволствието да ви поканят на третото издание на националната научна конференция “Епохи, личности, памет”, която ще се проведе в гр. Дряново на 3-4 октомври 2024 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков

Конференцията е посветена на 55 години от създаването на експозиция „Колю Фичето – живот и творчество”.

Примерни тематични полета:

– История на Дряново и дряновския край

– Дейци и личности свързани с Дряново

– Kултурно-историческо наследство

– Проблеми на българската музеология

– Архитектура и строителство

– Етноложки проучвания

– Изкуство, художествени занаяти и художествени направления

Времетраенето за представяне на докладите и съобщенията е 10 минути.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията. За целта е необходимо в дните на научния форум да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите, шрифт Times New Roman, Pt 12). Цитирането да е след текста.

Исторически музей – Дряново очаква вашите заявки за участие до 30 юни 2024 г. на: office@museumdryanovo.com

Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, заглавие на темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес и телефон за връзка.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Исторически музей Дряново