На 9 септември от 17:30 ч. в Исторически музей – Дряново ще бъде представена книгата на проф. Вера Бонева, посветена на Иларион Макариополски.

Изданието „Иларион Макариополски: Път, подвижничество, памет“ (изд. “Захарий Стоянов”) представлява класическа историческа монография, проследяваща жизнения път, църковното подвижничество и обществената дейност на един от най-ярките български възрожденци – епископ Иларион Макариополски / митрополит Търновски (1812-1875). Очертани са обстоятелствата, които формират ярката историческа личност – произход, образование, социална среда. Представени са приносите му за развитието на църковнонационалното движение.

Личностната характеристика е конструирана около свидетелства на съвременници, проучвания на други автори и други надеждни източници. Специално място е отделено на историческата памет за възрожденеца, отлята в художествени четива, произведения на изкуството, монументални паметници.

Книгата е богато илюстрирана със 101 изображения. В специално приложение са включени пет малко известни документа, представящи със силата на първичния извор дейността на Иларион Макариополски.

 

Вера Бонева е родена в гр. Горна Оряховица. Завършила е специалност “История” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” през 1987 г. със степен магистър. Докторска степен по история е придобила в Института по история при БАН през 1995 г. От 2001 г. е редовен доцент по История на Българското възраждане в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. От септември 2008 г. е преподавател, а от 2010 г. – професор в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София. Доктор на историческите науки от 2009 г. Научните й интереси са насочени в няколко направления: еволюцията на възрожденския политически национализъм, църковно-националното движение на българите през епохата на Възраждането; мястото и ролята на медиите в системата на възрожденската публичност; открояващи се личностни присъствия в пространството на възрожденските общувания; историописни интерпретации на Възраждането.

Исторически музей Дряново