Във връзка с проведената национална научна конференция „Епохи, личности, памет” (5-6.10.2023 г.) Исторически музей – Дряново предвижда издаването на сборник с докладите и съобщенията от нея. За целта е необходимо в срок до 31.10.2023 г. всички участвали в конференцията да ни изпратят своите разработки на office@museumdryanovo.com. Докладите трябва да включват резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите, шрифт Times New Roman, Pt 12, разредката на текста да е 1.15). Бележките и библиографията да бъдат поставени след основния текст. 

Исторически музей Дряново